02.04.2018 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kararı

Gelişme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ("Kurul") 02.04.2018 tarihli, 2018/32 sayılı Kararı (“Karar”) 15.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Önemi

Karar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesinin 2. Fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 16. Maddesi uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnalara ilişkindir.

Bu bahisle Kurum’un istisna olarak belirlediği, sicile kayıt yükümlülüğünden muaf tutulacak kişiler aşağıdaki gibidir:

  • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak, yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
  • 18.01.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,
  • 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş derneklerden, 29.02.2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş vakıflardan ve 18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
  • 22.04.1983 tarihli ve2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kurulmuş siyasi partiler,
  • 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
  • 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

 

İlgili Mevzuat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumluları Sicili

MADDE 16- (1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.

(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

(3) Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler

e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler

f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir.

(5) Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

İstisna kriterleri

MADDE 16 – (1) Kurul, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilir:

 

a) Kişisel verinin niteliği.

b) Kişisel verinin sayısı.

c) Kişisel verinin işlenme amacı.

ç) Kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı.

d) Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu.

e) Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlardan kaynaklanması.

f) Kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresi.

g) Veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri

(2) Kurul, birinci fıkrada sayılan kriterler çerçevesinde belirlenen istisnaların kapsamı ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla karar alma yetkisini haizdir. Kurul bu kararlarını uygun yöntemlerle yayımlayarak kamuya duyurur.