Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

 

 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu),

 • Elatmanın önlenmesi davası,

 • Ecrimisil davaları,

 • İstihkak davaları,

 • İpotekten doğan davalar,

 • Muvazaaya dayalı tapu iptal ve tescil davaları,

 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,

 • Miras payının devri, bağış, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmeleri,

 • Olağan-Olağanüstü zamanaşımı sebebiyle tapu iptali ve tescil davası,

 • Tapu İptal ve Tescil Davaları,

 • Kamulaştırma,

 • Kamulaştırmasız elatma,

 • Kamu malları,

 • Arsa üzerine inşaat,

 • Üst hakkı,

 • İştira ve önalım (şufa) hakkı,

 • Zorunlu geçit hakkı,

 • Komşuluk hukukundan kaynaklanan davalar,

 • Zilyetlik, zilyetliğin korunması davaları,

 • Yolsuz tescil,

 • Tapu sicilinin tahsisi davaları,

 • Sınır ve Yüzölçümünün tashihi davaları,

 • Tapuya kayıtlı isim ve soyad, cins tashihi davaları.

 • Kat mülkiyetinden doğan davalar,

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalar,

 • Tahliye davaları,

 • İpotek ve rehin tesis işlemleri,