İcra-İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku

 • Çek/senet/bono için icra takibi yapılması,

 • Alacakların icra yoluyla tahsili,

 • Toplu icra takibi yapılması,

 • Nafaka alacağının icrası,

 • İlamların icrası,

 • İcra takibine itiraz edilmesi,

 • Menfi tespit ve istirdat davaları,

 • İstihkak davaları,

 • İhtiyati haciz kararı alınması ve icrası,

 • Tasarrufun iptali davaları,

 • İflasın ertelenmesi,

 • Konkordato ve iflas davaları,