Sözleşme Hazırlanması

SÖZLEŞME HAZIRLANMASI

 

Hukuki duruma, tarafların arzusuna ve varsa kanunun emrettiği şekli kurallara uygun her çeşit sözleşme hazırlanır.

İHTİYARİ ARABULUCULUK

  • İş hukukundan kaynaklanan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacakları; iş kazası nedeniyle maluliyet veya ölümden kaynaklanan maddi ve manevi tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı vb. her türlü tazminat talepleri, işe iade talepleri,

  • Boşanma davasının sonuçlanmasından sonra talep edilecek maddi ve manevi tazminat, mal rejimi tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklar,

  • Sair sebeplerle ortaya çıkabilecek maddi ve manevi tazminat konulu uyuşmazlıklar,

  • Başta alacak olmak üzere ticari ilişkilerden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar,

  • Mirasta mal paylaşımı, miras bırakanın mirasçıya miras bırakmamak için yaptığı danışıklı (muvazaalı) işlemlerden doğan hukuki uyuşmazlıklar,

  • Taşınmaz ile ilgili tapu iptal ve tescil, müdahalenin men-i ve haksız işgal tazminatı, ecrimisil davası, danışıklı tapu devirleri nedeniyle açılan davalar, vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeni ile doğan mağduriyetler, ortaklığın giderilmesi davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklar,

  • Kira alacağına, kira bedeli tespitine, tahliye taleplerinde dair uyuşmazlıklar,